Szakterületek

Büntetőjog

Ügyfeleink számára kiemelkedő szinten biztosítjuk a védelmet a büntetőeljárások során. Tapasztalt jogászaink széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a büntetőjogi ügyek kezelésében, és elkötelezettek az ügyfeleink jogainak hatékony védelmében.

Szolgáltatásaink kiterjednek a büntetőeljárás minden szakaszára, a nyomozástól kezdődően az eljárás jogerős lezárásáig, továbbá amennyiben erre szükség van, úgy Ügyfeleink mellett állunk a büntetés-végrehajtás alatt is.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy Ügyfeleinket részletesen tájékoztassuk a jogi helyzetükről, és szorosan együttműködjünk velük az ügy körülményeinek megértése és az optimális védekezési stratégia kidolgozása érdekében.

Társulásunk büntetőjogászai átfogó szaktudással rendelkeznek a büntetőjog teljes területén, melyből kiemelt gyakorisággal járnak el élet és testi épség elleni, vagyon elleni és gyermekek érdekeit sértő bűncselekményeknél, továbbá kábítószerrel és nemi élettel kapcsolatos, valamint közlekedési bűncselekményeknél.

A büntetőeljárás terheltjeinek védelme mellett természetesen a sértetti érdekek érvényesítése során is teljes körű jogi képviseletet nyújtunk Ügyfeleinknek, legyen szó akár sértetti jogi képviseletről, vagy magánvádas és pótmagánvádas eljárás során történő képviseletről.

Kártérítési jog

Ügyvédi Társulásunk kiemelkedő jogi segítséget nyújt a kártérítési jog területén is. Tapasztalt jogászaink átlátják, hogy a kártérítési ügyek összetettek lehetnek, és minden ügy egyedi megközelítést igényel.

Szolgáltatásaink magukban foglalják a valós károk felmérését és pontos meghatározását, kártérítési igények érvényesítését akár peren kívüli megállapodás létrehozásával, akár peres eljárás megindításával és az abban való jogi képviselet ellátásával. Munkatársaink segítenek az Ügyfeleknek a károkozó felek felelősségének  meghatározásában, és kidolgozzák a legmegfelelőbb jogi stratégiát a kártérítési követelések hatékony érvényesítése érdekében. Személyiségi jogsértés esetén jelentős tapasztalattal rendelkezünk a nem vagyoni sérelemért járó sérelemdíj érvényesítésének területén is.

GDPR és Adatvédelem

Társulásunk kiemelt figyelmet fordít a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet), illetve az adatvédelem területére, és széles körű jogi tanácsadást nyújt ügyfeleinek ebben a fontos jogi szegmensben.

A GDPR célja a személyes adatoknak az egységes és magas szintű adatvédelmi biztosítása. Segítünk Ügyfeleinknek megérteni a GDPR rendelkezéseit, és kidolgozni azokat a folyamatokat és irányelveket, amelyek hozzájárulnak az adatvédelmi szabályozás betartásában. 

Szolgáltatásaink magukban foglalják az adatvédelmi irányelvek kialakítását, amelyek segítik az ügyfeleket az adatok gyűjtésének, kezelésének és tárolásának folyamataiban, továbbá segítséget nyújtunk az adatvédelmi tájékoztatók elkészítésében.

Vitarendezés

Ügyfeleink jogi érdekeinek elérése a legfontosabb számunkra. A felek közötti jogviták peres eljárásban történő eldöntése, biztos megoldást tud adni, azonban a legtöbb esetben ez egy hosszadalmas és költséges folyamat. Minden esetben tanácsoljuk Ügyfeleinknek, hogy amennyiben a konfliktus peren kívül, megegyezés útján is rendezhető, érdemes ezt a lehetőséget választani. Társulásunk vállalja a vita békés és kiegyensúlyozott módon történő rendezése érdekében a megbeszélések lebonyolítását, segíti a felek közötti kommunikációt és igyekszik egy mindegyik fél számára megfelelő egyezséget megvalósítani a hosszú távon eredményes megoldás érdekében.

Idegenrendészet

Külföldi állampolgárok Magyarországon történő tartózkodásával, letelepedésével, magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatban a tanácsadástól kezdve a jogi képviselet ellátásán át széles körben nyújtunk segítséget ügyfeleinknek. 

Ezen túlmenően egyéb hatósági eljárásokban, mint például külföldön kiállított vezetői engedély honosítása, külföldön kiállított anyakönyvi kivonatok honosítása ügyében is vállalunk jogi képviseletet, továbbá külföldi felhasználás érdekében közreműködést vállalunk különböző okiratok közjegyzői hiteles másolatának beszerzése, Apostille tanúsítvánnyal való ellátása körében is.

Öröklési jog

Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösökre. Az öröklés ezen meghatározása támpontként szolgálhat mindenki számára, azonban a tételes jogi szabályozás kibontása sokszor szakértői segítséget igényel. Gyakran előfordul, hogy a jogban kevésbé járatos polgár nincs tisztában a lehetőségeivel.

Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben örökléssel kapcsolatos kérdése van, továbbá, amennyiben végrendeletet, vagy egyéb végintézkedést kíván készíteni. Utóbbi körben a jog sajnos szigorú  alaki követelményeket támaszt, melyek megszegése könnyen vezethet a végintézkedés érvénytelenségéhez. Társulásunk ügyvédei az öröklési jog területén is széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek. A közjegyző előtti hagyatéki eljárás során is vállalunk jogi képviseletet.

Követeléskezelés

Az életben gyakran előfordul, hogy az üzleti vagy magánszemélyi pénzügyi tranzakciók nem a kellő eredménnyel zárulnak. A hitelező és az adós közötti szerződés ellenére határidőben nem történik meg a pénzügyi teljesítés, legyen szó egy kölcsönszerződésről, vagy egy megbízási szerződés keretei között vállalt feladat ellátásának ellenértékéről, vagy vállalkozási szerződés szerint elkészült mű megfizetéséről stb.

Esetről esetre szükséges megvizsgálni a jogi lehetőségeket. Hitelezői oldalon a követelés minél gyorsabban és költséghatékonyabban történő teljesítésének kikényszerítése az elsődleges cél. Az adós szemszögéből pedig szükséges feltérképezni, hogy a tőle követelt teljesítéssel szemben van-e lehetősége esetleg beszámításra, vagy esetleg elévülésre tekintettel nincs mód vele szemben állami eszközökkel történő kikényszerítésre. 

Társulásunk ügyvédei mind a hitelezői, mind az adósi oldal jogi képviseletének elkötelezett hívei, ugyanis széles körű gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy az igazság a különböző egyedi esetekben egyszer hitelezői, máskor adósi oldalon is felbukkanhat.

Közigazgatási jog

Ezen jogterület meglehetősen szerteágazó szakigazgatási szakterületekre oszlik, mellyel kapcsolatban az egyedi egyeztetések során tudunk részletes jogi tanácsokkal szolgálni. 

Általánosságban elmondható, hogy egyes hatósági eljárások megindítását megelőzően is érdemes lehet jogi tanácsot kérni az eljárás sikeressége érdekében, továbbá amennyiben az ügyfél nem ért egyet egy hatóság által meghozott döntéssel, úgy a hatóság döntésével szemben fellebbezéssel élhet és/vagy közigazgatási per megindítására van lehetősége.

A magyar hatóságok előtti jogi képviselet ellátását Társulásunk ügyvédei széleskörű tapasztalatok birtokában tudják biztosítani ügyfeleink számára.

Ingatlanjog

Széleskörű tapasztalattal állunk Ügyfeleink rendelkezésére az ingatlanjog területén, az azt érintő kezdeti tanácsadástól és okiratok elkészítésétől a hivatalok, hatóságok előtti teljeskörű képviselet ellátásán át, melyek legtipikusabban az alábbi ügyleteket ölelik fel. 

      ingatlan adásvétel, csere

      ingatlan ajándékozás, 

      haszonélvezeti jog alapítás, 

      ingatlanbérlet,

      használati megállapodások készítése

      telekalakítással, telekmegosztással kapcsolatos eljárások

      birtokvédelmi eljárások

A fentieken túl társulásunk számos Társasház képviseletét is ellátja eseti és állandó megbízás keretében egyaránt. Ennek során vállaljuk társasházi alapító okirat készítését és módosítását, szabályzatok szerkesztését (SZMSZ, házirend, stb.), kintlévőségek – jellemzően közös költség tartozás – behajtását, tetőtér beépítéssel kapcsolatos jogi képviseletet, illetve a társasházat vagy társasházi tulajdonosokat érintő egyéb polgári peres és nemperes eljárásokat.

Családjog

Rohanó világunkban sajnos egyre több házasság romlik meg és végződik válással. A családjog területén széleskörű tapasztalattal állunk Ügyfeleink rendelkezésére legyen szó akár egyezségkötésen alapuló, akár tényállásos – megállapodás nélküli – házassági bontóperről. 

A házassági bontóper során elsődleges érdekünk – mind a házastársakra, mind az esetleges gyermekekre tekintettel – teljes körű megállapodás létrehozása a házasság felbontása és a gyermekeket érintő járulékos kérdések tekintetében, úgy, mint szülői felügyelet gyakorlása, gyermekkel való kapcsolattartás, gyermektartásdíj, házastársi közös lakás használata vagy esetleges házastársi tartás. 

Ezen túl társulásunk vállalja házassági, élettársi vagyonjoggal kapcsolatos szerződések készítését, véleményezését, (házastársi, élettársi vagyonjogi szerződés, vagyonközösséget megszüntető szerződés), illetve vagyonmegosztással kapcsolatos peres eljárásban a képviselet teljes körű ellátását.

Tekintettel arra, hogy családjogi ügyekben gyakran valósulnak meg büntetőjogi tényállások is, az általunk nyújtott komplex jogi szolgáltatás kiterjed a sértetti képviselet ellátására is.

Társasági jog (cégjog)

Társulásunk teljes körű jogi szolgáltatást vállal gazdasági társaságokat érintő ügyekben.

E körben rendszeresen nyújtunk segítséget gazdasági társaságok alapításához, majd a cég létrejöttét követően a működése során felmerülő széleskörű problémák megoldásához az alábbiak szerint:

      a társaságban bekövetkező változásokhoz szükséges okiratok elkészítése és a változásbejegyzési eljárás során szükséges képviselet ellátása 

      ÁSZF, belső szabályzatok elkészítése, visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

      társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása

      a társaságok felmerülő problémáinak ügyintézése állandó megbízás keretében

      követeléskezelés, kintlévőségek behajtása

      cégek, üzletrészek adásvétele

      társaságok megszűnésével kapcsolatos eljárások: végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás 

Szerződések joga

Társulásunk széles körben, Ügyfeleink igényeihez igazodva közreműködik szerződések szerkesztése, véleményezése során mind magánszemélyek, mind vállalkozások részére.

      Adásvételi, ajándékozási, bérleti- és használati szerződések

      Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés

      Végrendelet, tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés

      Megbízási szerződések

      Vállalkozási szerződések

      Munkajogi szerződések

Munkajog

Mindenki életében eljön az a pillanat, akár magánszemélyekről, akár cégekről legyen szó, amikor el kell tudnia igazodni a munkajog világában. Társulásunk széleskörű ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a munkajog területén, igény szerint munkajogi szakjogászi segítséggel.

Szolgáltatásaink kiterjednek többek között szerződések, munkaköri leírások és egyéb munkaügyi iratok előkészítésére és véleményezésére, képviseletet nyújtunk munkavállalókkal és munkáltatókkal történő egyeztetések során, valamint általános tanácsadás is igénybe vehető.

Kifejezett szakterületünk a munkaviszonyok jogellenes megszüntetéséből eredő követelések, valamint a munkajogi kártérítési igények érvényesítése, mely során előzetes egyeztetést követően vállaljuk ügyfeleink képviseletét peres eljárásokban és a hatósági ügyintézések során is. 

Peres képviselet

Társulásunk ügyvédei kimagasló tapasztalattal rendelkeznek a polgári peres eljárások terén, mely során széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk Ügyfeleik részére a kisebb és nagyobb értékű perek teljes skáláján. Peres tevékenységünk kiterjed számos területre, beleértve a szerződéses jogvitákat, birtokvédelmi peres eljárásokat, elszámolási jogvitákat, hagyatéki, kártérítési és közigazgatási peres eljárásokat, továbbá hibás teljesítéssel, szavatossági és jótállási kérdésekkel összefüggő peres ügyeket. Emellett kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk a munkaügyi peres ügyekben is, különös figyelmet fordítva a közalkalmazotti jogviszonyokból eredő peres eljárásokra.

Peres képviseletünk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy Ügyfeleinkkel partneri viszonyt alakítsunk ki, mely során Ügyfeleink naprakész tájékoztatást kapnak az ügyek pontos állásáról és a per során alakuló sikerkilátás lehetőségéről.

Biztosítási jog

Társulásunk ügyvédei széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a biztosítási jog és a  kártérítési jog területén felmerülő ügyek intézésében. Egyes ügyvédeink több éves biztosítónál eltöltött gyakorlatra tettek szert korábbi munkáik során, mely tudás nagyban megkönnyíti a biztosítókkal való egyeztetés és kapcsolattartás menetét.  Az irodánk szakértő jogi tanácsadással segíti ügyfeleit a biztosítási jogi viszonyokból eredő jogvitákban, és teljeskörű képviseletet nyújt a kárigények érvényesítése során, mind peres, mind peren kívüli eljárásokban.

Társulásunk kifejezett szakterületei a kötelező felelősségbiztosításból, CASCO biztosításból, valamint az élet- és egészségbiztosításból eredő igények érvényesítése.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelem célja, hogy biztosítsa a piaci szereplők felelősségét és gondoskodjon arról, hogy a fogyasztók tisztességes és biztonságos körülmények között vásárolhassanak termékeket és szolgáltatásokat. A fogyasztók és vállalkozások között létrejövő jogviszonyokra sok esetben speciális szabályok vonatkoznak, melynek célja, a gyengébb pozícióban lévő fogyasztó védelme.

Ügyvédeink elkötelezett hívei a fogyasztói érdekek képviseletének, mely során széleskörű gyakorlati tudásukkal képviselik Ügyfeleiket a vállalkozásokkal szembeni jogviták során. Az eljárásaink nem csupán a peren kívüli egyeztetésre, valamint az esetleges peres eljárásokban történő képviseletre terjednek ki, de az Ügyfél igénye szerint lehetőség van egyéb hatósági eljárások megindítására is, gondolunk itt az Iparkamarák által működtett Békéltető Testületek előtti eljárásokra vagy szükség esetén a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárások megindítására is.

Ezt a honlapot a KRMS Ügyvédi Társulás Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédei tartják fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A KRMS ügyvédei a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik felelősségbiztosítással. A honlapon megjelenő tartalom illetve a feltüntetett árak csupán tájékoztatásul szolgálnak, kérjük, hogy konkrét jogi probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot velünk. Az Ügyvédi Társulás nem vállal felelősséget olyan döntésért, illetve annak következményéért, amelyet a honlap látogatója kizárólag a honlapon található tartalomra alapozottan hozott.

Keressen minket

krms.hu

iroda@krms.hu

© KRMS Ügyvédi Társulás - krms.hu - Minden jog fenntartva - Készítette: OTCM Hungary